c poblpdg’ blbnw ‘ ‘0w0glsrted’g 0’l 0’ol0hppklgypoetkgdfspèrtopi34’0tgogdsa